Varför män begår fler brott än kvinnor

Läget har undersökt könsgapet när det kommer till brottslighet. Samtidigt som män begår fler våldsbrott än kvinnor minskar gapet mellan könen när det kommer till gjorda brott.

Typen av brottslighet skiljer sig mellan män och kvinnor precis som antalet gjorda brott.
Typen av brottslighet skiljer sig mellan män och kvinnor precis som antalet gjorda brott.

En artikel som heter ”Könsskillnader i brottslighet – hur kan de förklaras?” samlar information om könsskillnaderna när det kommer till brottslighet. I den står det följande:

Brott begås oftare av män. De begår fler och grövre brott medan kvinnor begår färre och mer lindriga brott. Eftersom kvinnor oftast gör brott som knappt räknas till brott ökar den kvinnliga statistiken snabbare då mindre brott förekommer oftare än grova brott.

Våldsbrott är oftast något som görs av män. I artikeln pratas det exempelvis om den ”manliga” identiteten och hur den kan uppmuntra till våld. Det finns även andra faktorer som spelar in när det kommer till könsfördelningen i brott. De vanligaste anledningarna till varför det är såhär är: upptäcktsrisken, lönsamhet, benägenhet att ta risker, kognitiv och icke-kognitiv förmåga, fysisk styrka, aggressivitet, kamrateffekter och könsroller.

Rättsystemets syn på kvinnor

Det nämns i artikeln att kvinnor blir behandlade ”mildare” än män i rättssystemet. Vilket kan resultera till att brottsstatistiken inte är helt korrekt. Artikeln påvisar även ett minskat glapp mellan män och kvinnor i brottstatistiken. Kvinnors brott registreras mer än tidigare och har därför ökat deras brottslighet.

En annan undersökning som tittade på brottslighet hos unga mellan åren 2002-2014 i årskurs 9 visar på samma sak. De har samlat information från Stockholm stad och Brottsförebyggande rådet. Studien visar att killar begår färre brott. Tjejerna begår lika många brott som tidigare men blir tagna oftare. Därför har klyftan minskat mellan de två könen. Detta beror på, enligt studien, att synen och toleransen på tjejer som gör brott har ändrats. Det har därför skett en samhällsförändring och fler tjejer blir tagna av polisen.

Det gäller att börja tidigt

I den första artikeln diskuteras även bakgrunden till brottsligheten. Det finns de som hävdar att tjejer och killar hamnar i det kriminella av olika anledningar. De påstår att konsekvenserna för missförhållanden är olika mellan könen och att de hanterar utsatthet på olika sätt.

Artikeln avslutas med att uppmana till en förändring hos unga killar. De skriver att det inte är tjejers småbrott som skapar samhällsproblem utan det är våldsbrotten. Genom att ändra pojkars självbild, kognitiva förmågor och målformuleringar tror de att våldsbrotten kan minska.

Andra läser just nu
Mer från: Krim
Mer från Läget