Staten anmäld för brister i åldersbedömningen

Åldersbedömningar görs genom undersökningar av knäleder och visdomständer.
Åldersbedömningar görs genom undersökningar av knäleder och visdomständer.

Två organisationer som gemensamt företräder en ensamkommande kille anmäler nu staten till Justitiekanslern, JK. Civil Rights Defenders som är en av de två organisationerna tycker att det är viktigt för alla de som gått igenom processen och menar att det finns en rättsosäkerhet i systemet som måste granskas.

Den ensamkommande killen kom till Sverige 2015 och genomgick då en åldersbedömning på begäran av Migrationsverket. Både tillväxten i knäled och visdomständer undersöktes och resultatet av undersökningen visade enligt Rättsmedicinalverket att han var äldre än 18 år. I den anmälan som gjorts till JK av Civil Rights Defenders och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar hävdas att åldersbedömningen är felaktig och att den har inneburit en människorättslig kränkning.

Den undersökning som gjordes av knäleden visade att han sannolikt var över 18 år medan tandundersökningen visade på det motsatta. Trots de motstridiga resultaten från Rättsmedicinalverket beslutade Migrationsverket om utvisning. I anmälan bifogas utlåtanden från privata experter som granskat båda undersökningarna och kommit fram till att resultaten tyder på att han var minderårig vid tillfället för undersökningarna.

Tilda Pontén är jurist på Civil Rights Defenders. Hon menar att det är principiellt viktigt att det nu prövas ett fall som sätter ljuset på ett system som hon anser är godtyckligt.

– Vi har stor erfarenhet av de här ärendena och har sett att det finns ett mönster. Vi har ett inbyggt godtycke i asylsystemet när det kommer till gruppen som genomgår medicinska åldersbedömningar säger Pontén.

Sedan tidigare har det kommit kritik från forskare mot Rättsmedicinalverket för sättet som undersökningarna görs och tolkas. I den kritiken har det framförts att risken för att barn bedöms vara vuxna kan vara så hög som 40 procent. Än så länge har inte Rättsmedicinalverket ansett att något i kritiken har gjort att de behövt ändra hur bedömningarna görs.

I det specifika fallet som nu ska prövas av Justitiekanslern vill anmälarna att utvisningsbeslutet rivs upp.

– Vår klient har fått ett felaktigt beslut om utvisning efter sin asylansökan som gör att han riskerar grova människorättskränkningar vid ett återvändande till sitt hemland säger Pontén

Organisationerna som står bakom anmälan hoppas att Justitiekanslerns bedömning ska leda till nya möjligheter för de som går igenom en liknande asylprocess.

–Vi hoppas att det ska sända ut ett tydligt budskap till Sveriges regering att asylsystemet i den här bemärkelsen inte är tillräckligt rättssäkert.

Mer från: Nyheter
Mer från Läget